Adatvédelem

ADATVÉDELEM

Adatvédelmi tájékoztató

A CP-ANALITIKA Kft. az Ön személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi törvények szerint eljárva tárolja és kezeli. Adatvédelmi intézkedéseink a GDPR rendeletnek (Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete) megfelelnek.
Honlapunk böngészése során semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. A honlapunkon található pdf. tartalmak regisztráció nélkül letölthetőek.
Abban az esetben ha Ön árajánlatot kér tőlünk akár honlapunk segítségével, akár telefonon vagy e-mailben, ahhoz az alábbi adatok szükségesek:

A gyűjtött adatok köre

 • Az Ön neve
 • A cége neve és fizikai címe
 • Telefonos elérhetősége
 • E-mail cím, esetleg fax szám

Az árajánlaton kitöltött fenti személyes adatainak megadásával Ön egyértelműen hozzájárul azok társaságunk általi kezeléséhez.
Érzékeny adatokat soha, semmilyen körülmények között nem gyűjtünk, és nem kezelünk.

Az adatok gyűjtésének célja
Ezen adatok megadása az Ön megfelelő tájékoztatása, a hivatalos árajánlat eljuttatása illetve a pontos szállítás biztosítása érdekében történik, valamint a cége tevékenysége szempontjából releváns termékekkel kapcsolatos marketing és piackutatási célokat szolgál.

Adatok továbbítása harmadik fél részére
Amennyiben Ön a szállítmányozásban érdekelt kapcsolattartó feladatot elvállalja, úgy szükség esetén a telefonos elérhetőségét továbbítjuk a szállítmányozó cég részére, a csomag biztonságos és gyors célba juttatása érdekében.
Egyes gyártók piackutatási célokból lekérdezhetik a megrendelő cég nevét, melyet megrendelés során kötelesek vagyunk feltüntetni.
Egyéb esetben semmilyen adatát nem továbbítjuk harmadik félnek, csak ha törvényi kötelezettségek miatt ez szükséges.

Adatbiztonság
Az adatait a további kapcsolattartás gördülékenysége érdekében egy offline rendszerben taroljuk, mely így teljes védelmet élvez internetes támadásokkal szemben. Az Ön kérésére adatai végleges törlésre kerülnek, így tovább offline módon sem tárolódnak.

Rendelkezés a személyes adatai felett

1. A hozzáférés joga

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta .

7. A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A www.cp-analitika.hu weboldal közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen oldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: CP-ANALITIKA Műszerkereskedelmi Kft.
Cím: 1139 Budapest, Hajdú utca 42-44. 1.em. 105
Telefon: +36 1 460 1090
Fax: +36 1 460 1099
E-mail: info@cp-analitika.hu
Web: www.cp-analitika.hu